فصد خون

فَصْدْ خون چیست؟

فَصْدْ نوعی روش خونگیری در طب سنتی است. فصد بازکردن منفذی کوچک در دیواره رگ به وسیلهٔ نیشتر است که طبق پنداشته‌های طب سنتی باعث خروج اخلاط فاسد بدن با خروج خون می‌شود. این کار در روزگار قدیم به منظور کاهش فشار خون از طریق کاستن از حجم خون افراد انجام می‌شد